The most creative ideas

Program Maritime And Marine

MARITIME ENGINEERING AUTOMOTIVE AND MARINE MECHANICAL TECHNICIAN

    INTRODUCTION

    •  Komuniti nelayan di Malaysia masih dikenalpasti sebagai satu golongan termiskin dan      usaha ke arah memperbaiki taraf hidup komuniti ini telah diberi perhatian dalam     Rancangan Pembangunan Negara. Pelbagai projek telah disarankan oleh pihak berkuasa     perikanan dalam usaha untuk mempertingkatkan pendapatan komuniti ini.
        keluarga tidak berkemampuan.
    •   Misalnya penggunaan bot berenjin, pembaharuan dan pembesaran bot, penangkapan di        laut dalam dan sebagainya. Selain itu, koperasi nelayan telah ditubuhkan dengan tujuan        untuk membolehkan ahlinya menikmati pelbagai kemudahan, termasuk penyertaan dalam        projek menambah pendapatan.

PROGRAM DEFINITION

•  Pertumbuhan ekonomi telah dianggap sebagai suatu penyelesaian yang berkesan untuk    mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Ini telah menyebabkan    kebanyakan negara menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dan matlamat    makroekonomi penting, lantas mengejar dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.    Masyarakat nelayan perlu membuat anjakan paradigma dan perubahan pemikiran dalam    usaha untuk memajukan sektor perikanan. Perubahan ke arah menjadikan perikanan    sabagai satu perniagaan memerlukan pembudayaan keusahawanan dan budaya kerja yang    mengutamakan pembaharuan dan inovasi.

 

    

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHStrategies

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.